d.nic.kfh

d.nic.kfh has 4 DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'kfh' is whois.nic.kfh

Explore by label: d . nic . kfh

DNS Records Atom Feed

  • gb A212.18.249.43
  • unknown AAAA2a04:2b00:13ff::43
  • RRSIG AAAA 8 3 172800 20210501160150 20210401195810 17439 nic.kfh. sqnZOo17bS9thV0KgJmy8gJG0oy0wIzF ay6v5zDq82D0hfRsgkjgsKpluxbMRMY7 zu4fhpTSE5TdmdN8TggILb0N6NyrBcW5 9mv7BpcC4Y1yT7EjRnZAqTZTV5vykQiH aYVUT1HQdh+lbfCgzahJqhldlRLemea1 u0nhUs1PJ8U=
  • RRSIG A 8 3 172800 20210501080226 20210401175810 17439 nic.kfh. VdHxDAKfSffv2rhyCmq6H+Cgd6fZLe9H 6GQs81B2zyD6cMrZe/Ql8zxqYGH1j+G/ mFWDzSy/J1IRS5sXhbhTn8xOib643XG5 aWwBycUWP+cTBAd0cLnFGs68/8pmo8tI bOjtSLw6GXZ8T5kwDnCzyPI5UN7kpEzf +2XKmzYuaY4=
Updating...

Whois for nic.kfh

From server whois.nic.kfh 16 hours, 17 minutes ago (None):

No whois information found

Ping

d.nic.kfh : [0], 96 bytes, 3.75 ms (3.75 avg, 0% loss)
d.nic.kfh : [1], 96 bytes, 3.71 ms (3.73 avg, 0% loss)

d.nic.kfh : xmt/rcv/%loss = 2/2/0%, min/avg/max = 3.71/3.73/3.75

Comments

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Updating...