www.azg.am - AZG Daily

Ad

www.azg.am is powered by Apache and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'am' is whois.amnic.net

Azg Armenian Daily NewsPaper AZG Daily.

Content preview from www.azg.am: Անցյալ տարի, խորհրդարանական ընտրություններին նախորդող օրերին, երբ Երեւանի ոստիկանատներից մեկի անձնագրային բաժնի պատասխանատուին հարց տվեցի, թե իր կարծիքով ՀՀ գործող խորհրդարանի անդամների քանի՞ տոկոսը նաեւ այլ երկրի քաղաքացիություն ունի, քառասո՞ւն, հիսո՞ւն, երիտասարդ աշխատակիցը շատ կտրուկ վրա բերեց. «Ի՜նչ ես ասում, ամենաքիչը ութսուն տոկոսը Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի. կանՙ որ ունեն նաեւ ...

Explore by label: www . azg . am

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for azg.am

From server whois.amnic.net 4 weeks ago (None):

Updating...

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

Die Abkürzung AZG steht für:

More

HTTP Port 80 Reply

Updating...