www.magaghat.am - ՄԱԳԱՂԱԹ.AM

Ad

www.magaghat.am is powered by LiteSpeed and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'am' is whois.amnic.net

Content preview from www.magaghat.am: — Main Menu —Գլխավոր- Իրադարձություն- Հարցազրույցներ- Մշակութային անցուդարձ- Տեղեկատվություն- Հասարակություն- Սոցիալական ցանցեր- ԱռողջությունՄշակույթ- Արձակ- Կինո- Թատրոն- Մանրանկարչություն- Պար- Լուսանկարչություն- Պոեզիա- Հայկական գորգագործություն- Խեցեգործություն- էպոս- Կրոն- Տարազներ- Տոն- ՔանդակագործությունԳիտական հոդվածներ- Արվեստաբանություն- Աստվածաբանություն- Բանասիրություն- Գրականագիտություն- Երաժշտագիտություն- Լեզվաբանություն- Ծիսագիտություն- Հոգեբանություն- Մանկավարժություն- Պատմաբանու

Explore by label: www . magaghat . am

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for magaghat.am

From server whois.amnic.net 4 days, 11 hours ago (None):

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Wp-super-cache: Served supercache file from PHP
Content-length: 19773
Content-encoding: gzip
Accept-ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding, Cookie
Server: LiteSpeed
Connection: close
Cache-control: max-age=3, must-revalidate
Date: Thu, 19 Jan 2017 12:55:09 GMT
Content-type: text/html; charset=UTF-8