www.upc.cat - UPC - UPC Universitat Politècnica de Catalunya

www.upc.cat has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'cat' is whois.cat

La UPC és la universitat pública de la recerca i l

Content preview from www.upc.cat: Enginyer industrial i perit agrícola, catedràtic d'automàtica, Gabriel Ferraté va ser rector d'aquesta universitat del 1972 al 1976 i del 1978 al 1994. Va ser fundador i rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) del 1995 al 2005. El 13 de febrer, s'ha fet un minut de silenci a tots els centres de la UPC.  També s'ha posat a disposició de la comunitat universitària un Llibre de condol virtual per recollir els missatges que es vulguin fer arribar a la família de Gabriel Ferraté. La UPC i

Explore by label: www . upc . cat

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for upc.cat

From server whois.cat 5 days, 18 hours ago (None):

Ping

Updating...

Comments

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Cache: HIT
X-content-type-options: nosniff
Content-language: ca
Content-encoding: gzip
Transfer-encoding: chunked
Set-cookie: BIGipServeriUkRWtkxImyPFRBX5YGWMQ=!9b+6fDVq4xV7R9IiOOWydqo/WNQb066tvLiTKUw98lCJr4iA5jriFZs+Q1ZzgZtNNrie5KdASiDv8QA=; path=/; Secure
Expires: Mon, 17 Feb 2014 08:37:55 GMT
Vary: X-Anonymous
Content-security-policy: default-src 'self' ; img-src * data: ; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' www.upc.edu https://*.cookiebot.com tagmanager.google.com https://*.twimg.com https://*.twitter.com *.gstatic.com *.google-analytics.com https://*.googleapis.com https://*.google.com https://*.googletagmanager.com https://*.trengo.eu https://*.usercentrics.eu https://*.clarity.ms data: ;font-src * data: ; style-src * data: 'unsafe-inline' 'unsafe-eval'; child-src *.upc.edu https://*.twitter.com https://*.google.com ; worker-src *.upc.edu https://*.twitter.com https://*.google.com https://cercador.upc.edu ; media-src *.upc.edu https://*.trengo.eu; frame-src *.youtube-nocookie.com  youtu.be *.vimeo.com *.youtube.com *.twitter.com https://*.cookiebot.com twitter.com *.upc.edu www.google.com https://cercador.upc.edu https://*.knightlab.com; connect-src https://*.usercentrics.eu https://consentcdn.cookiebot.com https://cercador.upc.edu https://stats.g.doubleclick.net https://*.analytics.google.com https://*.google-analytics.com https://*.trengo.eu wss://*.pusher.com *.amazonaws.com https://*.clarity.ms 'self'
Connection: close
X-xss-protection: 1; mode=block
Strict-transport-security: max-age=0; includeSubDomains
X-ua-compatible: IE=edge
Cache-control: max-age=0, s-maxage=86400, must-revalidate
Date: Fri, 16 Feb 2024 01:22:58 GMT
X-frame-options: SAMEORIGIN, SAMEORIGIN
Content-type: text/html;charset=utf-8
Access-control-allow-origin: https://id.siteimprove.com
Feserver: lyn1